INFORMUJEMY O KONIECZNOŚCI WYPEŁNIENIA PONIŻSZYCH OŚWIADCZEŃ
CELEM PRZYBYCIA NA UROCZYSTOŚĆ DOŻYNKOWĄ I ODEBRANIU WEJŚCIÓWEK
W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W GRĘBOCICACH, UL. KOŚCIELNA 21. 

W DNIU DOŻYNEK RÓWNIEŻ BĘDĄ MOGLI PAŃSTWO PRZY WEJŚCIU NA KRĄG
WYPEŁNIĆ DANE KOTAKTOWE POTRZEBNE DO INSPEKTORATU SANITARNEGO
I OTRZYMAĆ WEJŚCIÓWKĘ. 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy Państwa, że:

1.Administratorem danych osobowych będzie: Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Grębocicach, ul. Kościelna 21, 59-150 Grębocice

2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel.300 01 40, mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3.Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane w celu uczestnictwa w imprezie plenerowej.

4.Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. c przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz Ustawa z dnia 5.XII.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, Ustawa z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W przypadku podania dodatkowych danych w sposób dobrowolny podstawą ich przetwarzania będzie zgoda tj. art. 6 ust.1 lit a RODO

5.Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.

6.Dane osobowe przechowywane będą przez 2 tygodnie od terminu imprezy, a następnie zostaną one komisyjnie zniszczone. W przypadku danych podanych na podstawie zgody, do końca ustania celu na jaki zostały zebrane lub do czasu wycofania zgody.

7.Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

8.Posiadają Państw prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

9.Posiadają Państwo prawo: wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa,

10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowej.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości udziału w imprezie plenerowej.