PROCEDURY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH (kliknij celem wyświetlenia)

DEKLARACJA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTIKA ZAJĘĆ
(osoba niepełnoletnia)

DEKLARACJA UCZESTNIKA ZAJĘĆ (osoba pełnoletnia)