Koło Gospodyń Wiejskich w Grębocicach powstało w 1956 roku. Liczba członkiń początkowo była bardzo mała,a działalność bardzo skromna. Dopiero w latach 60-tych gospodynie z Grębocic poczuły potrzebę zrzeszenia się w Kole, które miało szansę uczestniczenia w kursach finansowanych przez Gminną Spółdzielnię ,,SCh” oraz Okręgową Spółdzielnię Mleczarską. Lata 60-te to czas wielkich przemian na wsi, w związku z tym organizowane były różne kursy dokształcające i szkolenia z zakresu racjonalnego żywienia, prowadzenia gospodarstwa domowego, szycia, makramy, a obecnie prace z masy solnej, robótki z siana oraz florystyki i bukieciarstwa. Koło liczyło ok.40 osób. Brało czynny udział we wszystkich pracach społecznych na terenie wsi Grębocice, a także w licznych konkursach. Głównym zadaniem Pań w tym okresie było rozprowadzanie piskląt. Kolo brało udział we wszystkich pracach społecznych na terenie wsi Grebocice, a mianowicie prace porządkowe w nowo wybudowanej Szkole Tysiąclecia, w Banku Spółdzielczym, ośrodku zdrowia i w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej. Mając na uwadze dobro dzieci, członkinie Koła co roku porządkowały plac zabaw w Przedszkolu, obsiewały ogródek warzywny, malowały ogrodzenie. W latach 70-tych Koło ufundowało książeczki systematycznego oszczędzania podopiecznym z Domu dziecka ze Sławy. W ramach swoich możliwości po dzień dziesiejszy niosą pomoc dzieciom niepełnosprawnym oraz członkiniom Koła znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Od początku swojej działalności członkinie Koła Gospodyń Wiejskich brały czynny udział w pracach społecznych: porządkowały cmentarz, malowały ławki w parku oraz sadziły kwiaty w klombach. Pomimo całorocznych prac gospodarczych i domowych zawsze znajdowały czas i brały udział w życiu społecznym wsi. Nie odmówiły pomocy strażakom, gdy po malowaniu remizy trzeba było posprzątać, umyć okna, zawiesić firanki. Pomagały seniorom w przygotowaniu corocznych spotkań. Z upływem lat Koło zwiększyło liczbę swoich członkiń i w roku 1978 liczyło 73 osoby. Wiadomo, że pierwszą przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich była Pani Franciszka Malinowska, następnie tę funkcję pełniły Pani Zofia Piechota, Helena Bednarz, Władysława Darkowska, Agnieszka Curkan. W latach 1979-1996 Kołem zarządzała Pani Stanisława Grzelak. Następnie w roku 1997 roku przewodniczącą została Pani Janina Drzazga, która piastuje to stanowisko do chwili obecnej. W 1980 roku z inicjatywy Koła powstał zespół ,,Grębocice” składający się z 6 osób w skład którego wchodziły panie: Stanisława Grzelak, Urszula Chodorowska, Maria Józefczak, Janina Pieniążek, Daniela Likus, Janina Drzazga. Zespół istnieje do dnia dzisiejszego pod nazwą ,,Polne Maki”, a jego grono stanowi nierozerwalne ogniwo z Kołem Gospodyń Wiejskich. Zespół rozsławiał Gminę na przeglądach, festiwalach i spotkaniach zespołów w Polsce oraz w NRD i na Litwie. Obecnie Koło Gospodyń z Grębocic liczy 52 członkinie. Jest współorganizatorem takich przedsięwzięć jak: Dzień Babci i Dziadka oraz Dożynki Gminne. Myślą przewodnią Koła jest ,,Organizowanie lepszego życia kobiet wiejskich”. Od lutego 2017 r. rolę przewodniczącej Koła pełni Pani Ewa Gola.

Koło Gospodyń Wiejskich w Kwielicach powstało wiosną 1956 roku. Funkcje przewodniczącej wówczas pełniła Pani Cecylia Świderska. Koło liczyło 50 członkiń. Na początku swego istnienia działalność Koła opierała się na współpracy z Kółkiem Rolniczym w Kwielicach. Głównym zadaniem gospodyń było rozprowadzanie piskląt, uczestniczenie w szkoleniach rolniczych na temat uprawy i nawożenia pół, hodowli i chowu zwierząt oraz racjonalnego żywienia rodziny. Zdobytą wiedzę wprowadzały w życie. Panie z Koła uczestniczyły w licznych kursach m.in. szycia, pieczenia i gotowania. W latach 1965-1971 przewodniczącą była Pani Maria Stasiak. Koło liczyło wówczas 70 członkiń. Panie organizowały różnego rodzaju imprezy, bale Seniorów, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka. W okresie wakacji organizowano ogniska przedszkolne, wyjazdy do ZOO i do kina w Głogowie. Do atrakcji należało uczestniczenie w dożynkach gminnych. Koło Gospodyń Wiejskich uczestniczyło czynnie w pracach społecznych. Panie malowały przystanki, sprzątały świetlice i obsługiwały przeróżne spotkania. W latach 1971-1972 Przewodniczącą została Pani Leokadia Stasiak, po roku pracy wyjechała. Wówczas zastąpiła ją Pani Helena Różańska. W latach 1975-1985 funkcję Przewodniczącej pełniła Pani Bogumiła Różańska. W tym czasie wioska doczekała się Wiejskiego Ośrodka Kultury i bardzo potrzebnych pomieszczeń służących mieszkańcom Kwielic. W 1985 roku przewodniczącą Koła ponownie została Pani Helena Różańska. Liczba członkiń zmniejszyła się do 25 osób. Powodem nagłego spadku liczby członkiń było zmniejszenie się gospodarstw rolnych. Dzisiejsza działalność Koła Gospodyń Wiejskich to integracja z innymi Kołami na rzecz wspólnych tradycji. Koło Gospodyń współpracuje z Radą Sołecką, Sołtysem i jest zaangażowane w sprawy swojej miejscowości. Panie z Koła organizowały różnego rodzaju przedstawienia i zabawy taneczne, z których dochód przeznaczono na zakup naczyń stołowych do wypożyczania. Do chwili obecnej kobiety z Koła czynnie biorą udział w życiu społecznym naszej gminy. Są współorganizatorami planowanych imprez takich jak: Dzień Dziecka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Seniora, Dożynki, Wieczór Wigilijny. Obecnie Koło Gospodyń Wiejskich w Kwielicach liczy 16 członkiń. Mimo, że każda z nich nie narzeka na brak zajęć i obowiązków to zawsze są chętne do współpracy i czynnego działania na rzecz naszej gminy.

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Grodziszczu powstało ze wspólnej inicjatywy mieszkanek wsi oraz sołtysa Andrzeja Szocika. Na spotkaniu inicjowanym 28 lutego 2007 roku wybrano zarząd Koła oraz określono podstawowe zadania. Przewodniczą Koła została Pani Helena Staniukiewicz, zastępcą Pani Anna Piorunowska, sekretarzem Pani Urszula Dębska, skarbnikiem natomiast Mieczysława Stankiewicz. Początkowa liczba członkiń była bardzo skromna, lecz z biegiem czasu wzrosła do 17 członkiń. Celem pracy Koła jest: integracja społeczności wiejskiej, wzajemna pomoc przy rozwiązywaniu regionalnych problemów, poprawa świadomości społecznej na rzecz ochrony środowiska. Zamiarem Koła jest m.in. zagospodarowanie istniejącej świetlicy. Wyposażenie jej w niezbędne sprzęty oraz dodatkowe zaplecze. Warunkuje to organizowaniem imprez, szkoleń czy spotkań okolicznościowych takich jak: Dzień Kobiet, Dzień Babci i Dziadka, Dożynki. Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Grodziszcza aktywnie uczestniczą w Dożynkach Gminnych, wystawach, pokazach stołów Bożonarodzeniowych i Wielkanocnych oraz konkursach organizowanych przez Grębocickie Centrum Kultury.

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Starej Rzece powstało 13 maja 2005 roku, na kilka dni przed oddaniem nowej świetlicy, wybudowanej przez Gminę. Wraz z pojawieniem się miejsca do spotkań zrodził się pomysł zrzeszenia miejscowych kobiet. Przewodniczącą Koła Gospodyń została Pani Aneta Kucharska. W chwili obecnej towarzyszy jej 13 pań. Gospodynie ze Starej Rzeki chętnie organizują wspólne imprezy okolicznościowe z okazji Dnia Kobiet, Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocnych. Okazją do spotkań jest także wicie wieńców dożynkowych na Dożynki Gminne. Panie chętnie uczestniczą w Pikniku Kół Gospodyń oraz konkursach i wystawach organizowanych przez Grębocickie Centrum Kultury.


 

Koło Gospodyń Wiejskich w Retkowie powstało 12 kwietnia 2005 roku. Przewodniczącą Koła jest Pani Renata Bukała. Koło Gospodyń Wiejskich w Retkowie liczy 7 członkiń. Jest to najmniejsze Koło na terenie Gminy Grębocice. Nie przeszkadza to jednak Paniom w czynnym uczestniczeniu w życiu społecznym. Członkinie biorą udział w różnego rodzaju konkursach takich jak: najpiękniejszy wieniec dożynkowy, stroik bożonarodzeniowy i wielkanocny. Uczestniczą w pokazach, koncertach oraz w Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich i Dożynkach Gminnych. Panie organizują Dzień Kobiet, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka oraz spotkania integracyjne.


Koło Gospodyń Wiejskich w Buczu powstało w lutym 2005 roku. Przewodniczącą koła jest Pani Ewelina Babiej. Koło liczy 10 członkiń. W składzie prócz Pań jest również jeden mężczyzna, Pan Tadeusz Maturski, który wraz z kobietami, bierze czynny udział w życiu społecznym i kulturalnym naszej gminy. Zastrzyk młodości, energii, nowych wyzwań sprawił, że Koło Gospodyń Wiejskich w Buczu energicznie działała do dziś. Siedzibą koła jest świetlica wiejska w Buczu.


Koło Gospodyń Wiejskich w Rzeczycy działało w latach 1965-1990. Zaprzestało swoją działalność na trzynaście lat. Reaktywacja nastąpiła 4 czerwca 2003 roku. Przewodniczącą wówczas była Pani Władysława Chrzan. Z czasem przewodniczącą została Pani Ewa Szczepańska, która godnie obejmuje to stanowisko do dnia dzisiejszego. Siedzibą Koła jest Wiejski Ośrodek Kultury w Rzeczycy. Panie z Koła są również członkiniami zespołu ,,Jarzębina”, który powstał w lipcu 2003 roku. Założycielami zespołu są Pani Katarzyna i Pan Daniel Czajkowscy. Od początku istnienia zespołu instruktorem muzycznym jest Pani Katarzyna Czajkowska. Swoimi występami zespół uświetnia imprezy na terenie Gminy Grębocice, jak i poza jej zasięgiem. Panie chętnie zgłaszają swój udział w konkursach, pokazach, wystawach, koncertach organizowanych przez Grębocickie Centrum Kultury. Koło Gospodyń Wiejskich w Rzeczycy liczy 18 pań. Członkinie stanowią bardzo zgrany i energiczny zespół, co przekłada się w linii prostej na rozkwit życia kulturalnego w ich miejscowości. Wychodzą naprzeciw potrzebom i życzeniom wszystkich grup wiekowych. Organizują różnego rodzaju imprezy okolicznościowo – kulturalne takie jak: spotkania opłatkowe, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet oraz zabawy taneczne.

Koło Gospodyń Wiejskich w Obiszowie powstało 21 lipca 2009 roku. Pierwszą przewodniczącą Koła była Pani Halina Czech, z którą wspólpracowałao 10 kobiet. Obecnie jest nią Pani Grażyna Bańka. Członkinie zbierają się na pokazach i koncertach. Przygotowują stoiska m.in. na Maraton o Puchar Wzgorz Dalkowskich i Dożynki Gminne. Biorą udział w konkursach organizowanych przez Grębocickie Centrum Kultury. Niewątpliwie daje to okazję do częstych spotkań. Siedzibą Koła jest nowo wybudowana świetlica wiejska w Obiszowie.

Koło Gospodyń Wiejskich z Trzęsowa. Powstało w 2010 r. Przewodniczącą Koła jest Pani Krystyna Jarosz. Liczy 15 kobiet. Swoją siedzibę ma w świetlicy wiejskiej. Bardzo czynnie uczestniczy we wszystkich konkursach i imprezach organizowanych przez GCK. Jej członkinie również dla mieszkanców organizują spotkania aktywizujące.Koło Gospodyń Wiejskich z Proszyc. To najmlodzsze dziecko. Powstało w marcu 2011. Liczy 14 Pań. Przewodniczącą Koła jest Pani Iwona Gil.

 

Koło Gospodyń Wiejskich z Szymocina powstało w 2000 roku. Przewodniczącą Koła od dziesięciu lat jest Pani Ewa Marcinowska. Nazwa towarzysząca Kołu to ,,Trzydziestka”. Pomysł zrodził się w wyniku ilości zapisanych członkiń. Panie aktywie uczestniczą w imprezach organizowanych przez Grębocickie Centrum Kultury t.j.: Piknik Kół Gospodyń Wiejskich, Dożynki Gminne. Chętnie biorą udział w przeróżnych konkursach i wystawach. Koło Gospodyń, którego aktualną siedzibą jest świetlica wiejska w Szymocinie prawie od początku prowadzi wypożyczalnię naczyń i nakryć stołowych. Z inicjatywy Koła w miejscowej świetlicy odbywają się spotkania integracyjne o charakterze kulturalno – rozrywkowym. Od 2011 r. koło zawiesiło działalność.