CZYTAK PLUS – Propozycja dla osób niewidomych i słabowidzących w Grębocickiej Bibliotece

 

Regulamin wypożyczania Czytaka Plus użyczonego Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Bibliotece w Grębocicach w ramach projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabo widzących – Edycja 2015” dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

I. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy regulamin określa warunki wypożyczania odtwarzacza cyfrowych książek mówionych „Czytak Plus” Czytelnikom Biblioteki Publicznej w Grębocicach.
 2. Akceptacja regulaminu następuje z chwilą jego podpisania przez osoby upoważnione do reprezentacji Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Grębocicach.

II. Warunki wypożyczania Czytaka Plus Czytelnikom Biblioteki Publicznej

§ 1.

 1. Biblioteka może wypożyczać Czytaka Plus jedynie czytelnikowi biblioteki posiadającemu orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu wzroku.
 2. Czytelnik wypożyczający Czytaka Plus jest zobowiązany do podania numeru telefonu, który jest konieczny do utrzymywania kontaktu pomiędzy Biblioteką a Czytelnikiem.
 3. Warunkiem wypożyczenia Czytaka Plus jest pisemne potwierdzenie wypożyczenia przez Czytelnika lub jego prawnego opiekuna. (Załącznik nr 1 do regulaminu wypożyczania Czytaka Plus)

§ 2.

 1. Termin zwrotu Czytaka Plus określa biblioteka, jednak czas wypożyczenia nie może być dłuższy niż 60 dni. Po tym okresie możliwe jest przedłużenie terminu zwrotu Czytaka Plus pod warunkiem aktywnego korzystania przez Czytelnika ze zbiorów cyfrowej książki mówionej dostępnych w Bibliotece Publicznej.
 2. Po upływie terminu, na jaki został wypożyczony Czytak Plus, w razie jego nie zwrócenia, Biblioteka ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 5 zł za każdy dzień zwłoki.
 3. Osoby nieoddające urządzenia w terminie nie mogą ponownie wypożyczać Czytaka Plus.

§ 3.

 1. Z chwilą wypożyczenia Czytaka Plus Czytelnik staje się za niego całkowicie odpowiedzialny i jest zobowiązany do zwrócić go w oznaczonym terminie w takim stanie, w jakim został mu wypożyczony.
 2. W wypadku uszkodzenia Czytaka Plus, Czytelnik ponosi koszty jego naprawy nieobjęte gwarancją producenta.
 3. W wypadku całkowitego zniszczenia lub zagubienia Czytaka Plus, Czytelnik płaci odszkodowanie w wysokości odpowiadającej wartości sprzętu.

III. Postanowienia końcowe.

 1. Biblioteka Publiczna zobowiązuje się do umieszczenia informacji o przystąpieniu przez nią do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabo widzących – Edycja 2015” na prowadzonej przez siebie stronie internetowej lub na stronie organu prowadzącego.
 2. Informacja powinna obejmować:
 • nazwę projektu
 • logo Stowarzyszenia i Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • podstawowe informacje o projekcie

3. Wzór informacji zostanie przesłany Bibliotece Publicznej przez Stowarzyszenie „Larix” z chwilą podpisania umowy

Pliki do pobrania: