STATUT CENTRUM KULTURY I SPORTU W GRĘBOCICACH.

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Ilekroć w statucie jest mowa o:
1.Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194).
2. Organizatorze – rozumie się przez to Gminę Grębocice.
3. CKiS – rozumie się przez to Centrum Kultury i Sportu w Grębocicach
4. CKiS działa w szczególności na podstawie:
a) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U.
z 2020 r. poz. 194),
b) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz. U. z 2022 r. poz. 2393)
c) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.),
d) ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2023, poz. 2048)
e) postanowień niniejszego statutu.
§ 2.

Organizatorem Centrum Kultury i Sportu w Grębocicach jest Gmina Grębocice.

§ 3.

1.CKiS jest nieartystyczną, samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną.
2.CKiS wpisany jest do rejestru instytucji kultury prowadzonym przez Organizatora. w obrocie występuje
jako jednostka funkcjonująca samodzielnie pod względem prawnym, organizacyjnym i finansowym.

§ 4.

1.Siedzibą CKiS jest miejscowość – Grębocice przy ul. Kościelna 21, 59-150 Grębocice, a terenem
działania – obszar Gminy Grębocice.
2.CKiS działa poprzez następujące placówki upowszechniania kultury:
a) Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Grębocicach ul. Kościelna 21,59-150
Grębocice;
b) Bibliotekę Publiczną w Grębocicach ul. Kościelna 34 z Filią w Krzydłowicach;
c) Wiejski Ośrodek Kultury w Rzeczycy 45;
d) Wiejski Ośrodek Kultury w Kwielicach 69;
e) Wiejski Ośrodek Kultury w Krzydłowicach 41;
f) Centrum Aktywności Społecznej ul. Kościelna 22 w Grębocicach;
g) Galeria spichlerz, ul. Kościelna 28 w Grębocicach;
h) Świetlice wiejskie znajdujące się na terenie Gminy Grębocice.
3. CKiS posiada znak graficzny (logo), którego wzór wprowadza do stosowania
swoim zarządzeniem Dyrektor CKiS.
4.CKiS używa pieczęci podłużnej z nazwami w pełnym brzmieniu tj.: „Centrum
Kultury i Sportu w Grębocicach, 59-150 Grębocice, ul. Kościelna 21, NIP
5020109820, REGON 022168053.
5. CKiS używa okrągłej pieczęci: DRUK ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA Centrum Kultury i Sportu
w Grębocicach.

Rozdział II

Zakres działalności

§ 5.

CKiS jest instytucją prowadzącą i koordynującą całokształt działalności kulturalnej, bibliotecznej
i sportowo – rekreacyjnej.

§ 6.

Do zadań CKiS należą działania:
1.W zakresie upowszechniania kultury i sztuki, które obejmują:
a) edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę,
b) tworzenie, ochronę i udostępnianie dóbr kultury,
b) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego,
d) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
e) udzielanie pomocy organizacyjnej przy realizacji kulturalnych inicjatyw mieszkańców,
f) organizowanie – w miarę możliwości różnorodnych zajęć dla dzieci i młodzieży służących rozwojowi
i pogłębianiu ich zainteresowań i aktywności twórczej.
g) zlecenie prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej innym podmiotom,
2. W zakresie wychowania i edukacji, które obejmują:
a) tworzenie kół i zespołów naukowych, języków obcych, tanecznych, teatralnych,
muzycznych, technicznych, plastycznych, fotograficznych, śpiewaczych i folklorystycznych,
b) tworzenie kół i zespołów zainteresowań sportowych, turystycznych i hobbistycznych oraz klubów
dyskusyjnych
c) organizowanie wystaw,
d) organizowanie różnych form edukacji muzycznej, teatralnej i plastycznej, organizowanie twórczości
amatorskiej we wszystkich dziedzinach sztuki i techniki.
3. W zakresie działalności bibliotecznej, które obejmują:
a) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochronę materiałów bibliotecznych,
b) udostępnianie zbiorów bibliotecznych czytelnikom,
c) udzielanie informacji bibliotecznych, zwłaszcza o zbiorach własnych, innych bibliotek i ośrodków
informacji naukowej, a także współdziałania z archiwami w tym zakresie,
d) prowadzenie warsztatu informacyjnego,
e) popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa,
f) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami
i towarzystwami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,
g) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,
h) gromadzenie dokumentacji życia społecznego gminy.
4. W zakresie promocji gminy Grębocice w kraju i za granicą, które obejmują:
a) podejmowanie działań mających na celu promocję gminy Grębocice w kraju i za granicą,
b) tworzenie i administrowanie bazami informacji o Gminie Grębocice,
c) przygotowywanie i wydawanie wydawnictw promujących Gminę Grębocice ,
d) organizację imprez promujących w Gminę Grębocice,
e) pozyskiwanie sponsorów do działań promocyjnych, współpraca ze środkami masowego przekazu,
rozwijanie kontaktów z innymi podmiotami w celu promocji Gminy Grębocice,
f) inicjowanie rozwoju kontaktów zagranicznych organów Gminy oraz organizacja
współpracy w tym zakresie,
g) informację turystyczną.
5.Cele z zakresu sportu, rekreacji i wypoczynku:
a) świadczenie usług turystyczno – wypoczynkowych i rekreacyjnych,
b) organizowanie imprez turystycznych, sportowo – rekreacyjnych;
c) działanie na rzecz podwyższenia jakości istniejących walorów turystycznych i poprawy świadczonych
usług turystycznych;
d) współpraca z Gminą Grębocice i innymi podmiotami w przygotowaniu ofert inwestycyjno –
turystycznych i informacji turystycznej;
e) współdziałanie z instytucjami upowszechniania kultury, placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami,
rożnego rodzaju organizacjami młodzieżowymi, społecznymi w realizacji zadań turystycznych,
rekreacyjnych i sportowych;
f) organizowanie i czynny udział w targach turystycznych, gospodarczych, krajowych i zagranicznych oraz
rozwijanie kontaktów z zagranicznymi miastami partnerskimi;
g) organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych, rekreacyjnych i turystycznych, okolicznościowych
i obrzędowych (tj. święta, jubileusze, turnieje wsi, konkursy, warsztaty i plenery artystyczne),
h/ organizowanie wycieczek, rajdów turystycznych,

ROZDZIAŁ III

Organy zarządzające i doradcze CKiS

§ 7.

1. CKiS zarządza Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Wójt Gminy Grębocice na zasadach i w trybie
określonym w obowiązujących przepisach prawa.
2. CKiS w kontaktach na zewnątrz reprezentuje Dyrektor.
3. Dyrektor CKiS zarządza w oparciu o plan merytoryczny i finansowy z zachowaniem dotacji
organizatora, przekazywanych w transzach comiesięcznych, którą ustala Rada Gminy w Grębocicach.
4. Dyrektor CKiS sprawuje nadzór i zarządza powierzonym mu majątkiem.
5. Dyrektor CKiS zatrudnia i zwalnia pracowników kierowanej przez siebie instytucji oraz jest
kierownikiem zakładu.
6. Dyrektor CKiS ustala zakresy czynności poszczególnych pracowników i tryb załatwiania powierzonych
im spraw.
7. Do kompetencji Dyrektora CKiS należy w szczególności:
a) wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych;
b) prowadzenie spraw pracowniczych;
c) opracowywanie i zatwierdzanie rocznego planu finansowego z zachowaniem wysokości dotacji
udzielanej przez Organizatora;
d) prowadzenie samodzielnej gospodarki finansowej w ramach posiadanych środków, kierując się
zasadami efektywności ich wykorzystania;
e) sporządzanie, dwukrotnie w ciągu każdego roku, sprawozdania z działalności merytorycznej CKiS;
f) sporządzanie corocznie sprawozdania finansowego za miniony rok;
g) występowanie z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację zadań statutowych;
h) wdrażanie i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa pracowników CKiS;
i) kształtowanie i koordynowanie działalności merytorycznej CKiS.
8. Dyrektora w razie jego nieobecności zastępuje wskazany pracownik CKiS na podstawie pisemnego
upoważnienia udzielonego mu przez Dyrektora.
9. Organizację wewnętrzną CKiS określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora,
z zastrzeżeniem rt.. 13 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
10. Przy CKiS może działać społeczna rada programowa jako organ doradczy w skład której wchodzą
osoby działające na rzecz upowszechniania kultury.
11. Społeczna rada programowa powoływana jest przez Dyrektora.

ROZDZIAŁ IV

Zasady gospodarki finansowej

§ 8.

Do zadań CKiS należy troska o istniejącą bazę materialną i zabieganie o jej rozszerzenie,
występowanie do Organizatora z wnioskiem w sprawach dotyczących inwestycji, przeprowadzanie
modernizacji i remontów, a także nadzorowanie jej eksploatacji.

§ 9. 1.

CKiS może uzyskiwać środki finansowe z tytułu:
a) dotacji podmiotowej organizatora na dofinansowanie działalności bieżącej
b) dotacji celowej z budżetu gminy,
c) dotacji celowej z budżetu państwa,
d) przychody z odpłatnej działalności kulturalnej
e) przychody z najmu składników majątkowych,
f) przychody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
g) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych,
h) odsetki od lokat bankowych
2. CKiS gospodaruje samodzielnie posiadanym mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę
w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
3. CKiS otrzymuje z budżetu Gminy corocznie dotację na działalność w wysokości niezbędnej na pokrycie
kosztów działalności, w tym w szczególności na:
a) wyposażenie,
b) prowadzenie działalności kulturalnej i bibliotecznej,
c) doskonalenie zawodowe pracowników,
d) wynagrodzenia pracowników,
e) utrzymanie i eksploatację majątku,
f) organizacja imprez sportowo – turystycznych
4. Podstawą gospodarki finansowej CKiS jest plan działalności ustalony przez Dyrektora z zachowaniem
wysokości dotacji organizatora.
5. CKiS pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

ROZDZIAŁ V

Postanowienia dotyczące innej działalności CKiS.

§ 10. 1.

CKiS może prowadzić także działalność gospodarczą polegającą na:
a) wynajmowaniu pomieszczeń na cele kulturalne i handlowe oraz na doraźne potrzeby organizacji
społecznych,
b) prowadzenie małej gastronomii i drobnego handlu, z wyłączeniem napojów alkoholowych,
c) organizowaniu aukcji dzieł sztuki,
d) prowadzenie galerii sprzedaży dzieł sztuki,
e) organizowaniu spektakli, koncertów, wystaw, szkoleń, warsztatów itp.
f) usługach w zakresie organizacji imprez rozrywkowych i cateringu,
g) odpłatnym doradztwie w dziedzinach związanych z działalnością statutową,
h) działalności wydawniczej
i) usługach biurowych, reklamowych i promocji firm na imprezach organizowanych przez CKiS,
j) świadczenie usług turystyczno – wypoczynkowych i rekreacyjnych,
k) wynajem miejsc noclegowych oraz świadczenie usług z tym związanych;
l) wypożyczaniu, najmie i sprzedaży posiadanych składników majątkowych
2.Przychody z działalności gospodarczej w całości przeznaczone są na realizację zadań statutowych
i pokrywanie kosztów działalności bieżącej.

Rozdział VI

Nadzór nad działalnością CKiS

§ 11.1.

Bezpośredni nadzór nad działalnością CKiS sprawuje Wójt Gminy Grębocice.
2. Sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Grębocice.
3. Nadzór merytoryczny w zakresie realizacji przez CKiS zadań określonych w art. 27 ust. 5 ustawy
o bibliotekach sprawuje Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu.

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

§ 12.

Wszelkie zmiany statutu mogą zostać dokonane w trybie właściwym do jego nadania.