Statut Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Grębocicach

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Ilekroć w statucie jest mowa o:

1. Ustawie- rozumie się przez to ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

(Dz. U. z 2012 r. poz.405).

2. Organizatorze – rozumie się przez to Gminę Grębocice.

3. GOKiB – rozumie się przez to Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka

4. Działalności kulturalnej – rozumie się przez to tworzenie, upowszechnianie i ochronę Kultury.

5. GOKiB działa w szczególności na podstawie:

 • ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406)
 • ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz. U. z 2012 r. poz.642)
 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
 • postanowień niniejszego statutu

§ 2

Organizatorem Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki jest Gmina Grębocice.

§ 3

GOKiB jest nieartystyczną, samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. GOKiB wpisany jest do rejestru instytucji kultury prowadzonym przez Organizatora. W obrocie występuje jako jednostka funkcjonująca samodzielnie pod względem prawnym, organizacyjnym i finansowym.

§ 4

Siedzibą GOKiB jest miejscowość – Grębocice ul. Kościelna 21, 59-150 Grębocice.

§ 5

W strukturze organizacyjnej GOKiB, stanowiąc jego integracyjną całość znajdują się Biblioteki: Biblioteka Publiczna w Grębocicach, ul. Kościelna 34 , 59-150 Grębocice,

Filia Biblioteki Publicznej w Krzydłowicach 92, 59-150 Grębocice.

§ 6

Zasadniczym terenem działania GOKiB jest Gmina Grębocice, przy czym GOKiB może prowadzić działalność również na terenie całego kraju jak i poza jego granicami.

§ 7

GOKiB używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

 

Rozdział II

Zakres działalności

§ 8

Podstawowym celem działalności Ośrodka jest organizowanie i upowszechnianie działalności kulturalnej na terenie gminy Grębocice i zaspakajanie potrzeb w tym zakresie jak również pozyskiwanie mieszkańców Gminy do aktywnego uczestnictwa we współtworzeniu i ochronie kultury.

§ 9

Do zadań GOKiB należą działania:

1. W zakresie upowszechniania kultury i sztuki oraz czynnego wypoczynku, rekreacji i turystyki, które obejmują:

 • edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę
 • tworzenie, ochronę i udostępnianie dóbr kultury
 • tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego
 • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego
 • udzielanie pomocy organizacyjnej przy realizacji kulturalnych inicjatyw mieszkańców
 • organizowanie – w miarę możliwości różnorodnych zajęć dla dzieci i młodzieży,służących rozwojowi i pogłębianiu ich zainteresowań i aktywności twórczej, organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych, rekreacyjnych i turystycznych, okolicznościowych i obrzędowych (tj. święta, jubileusze, turnieje wsi, konkursy, warsztaty i plenery artystyczne)
 • organizowanie wycieczek, rajdów turystycznych
 • zlecenie prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej innym podmiotom
 • nieodpłatne udostępnianie sali widowiskowej w GOK oraz prowadzonych świetlicach na potrzeby gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz gminnych organizacji społecznych działających na rzecz mieszkańców Gminy

2. W zakresie wychowania i edukacji, które obejmują:

 • tworzenie kół i zespołów naukowych, języków obcych, tanecznych, teatralnych, muzycznych, technicznych, plastycznych, fotograficznych, śpiewaczych i folklorystycznych
 • tworzenie kół i zespołów zainteresowań sportowych, turystycznych i hobbistycznych oraz klubów dyskusyjnych
 • organizowanie wystaw
 • organizowanie różnych form edukacji muzycznej, teatralnej i plastycznej, organizowania twórczości amatorskiej we wszystkich dziedzinach sztuki i techniki.

3. W zakresie działalności bibliotecznej, które obejmują:

 • gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochronę materiałów bibliotecznych
 • udostępnianie zbiorów bibliotecznych czytelnikom
 • udzielanie informacji bibliotecznych, zwłaszcza o zbiorach własnych, innych bibliotek i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałania z archiwami w tym zakresie
 • prowadzenie warsztatu informacyjnego
 • popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa
 • współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa
 • doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej
 • gromadzenie dokumentacji życia społecznego gminy

4. W zakresie promocji gminy Grębocice w kraju i za granicą, które obejmują:

 • podejmowanie działań mających na celu promocję gminy Grębocice w kraju i za granicą
 • tworzenie i administrowanie bazami informacji o Gminie Grębocice
 • przygotowywanie i wydawanie wydawnictw promujących Gminę Grębocice
 • organizację imprez promujących w gminę Grębocice
 • pozyskiwanie sponsorów do działań promocyjnych, współpraca ze środkami masowego przekazu, rozwijanie kontaktów z innymi podmiotami w celu promocji Gminy Grębocice
 • inicjowanie rozwoju kontaktów zagranicznych organów Gminy oraz organizacja współpracy w tym zakresie
 • informację turystyczną

 

Rozdział III

Organy zarządzające, doradcze i nadzorujące oraz sposób ich powoływania.

§ 10

GOKiB kieruje Dyrektor, powoływany i odwoływany przez Organizatora na czas określony do lat 5.

§ 11

Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

 • kierowanie bieżącą działalnością
 • reprezentowanie ośrodka na zewnątrz
 • zarządzanie majątkiem
 • zatrudnianie i zwalnianie pracowników
 • wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych
 • ustalanie programu działania oraz planu finansowego
 • sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności
 • występowanie, w zależności od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację, zadań objętych mecenatem i na dofinansowanie bieżących zadań własnych

§ 12

1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu GOKiB upoważniony jest samodzielnie Dyrektor lub jego pełnomocnik działający w granicach udzielonego pełnomocnictwa

2. Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzenie mieniem lub może spowodować powstanie zobowiązań finansowych, do skuteczności oświadczenia woli wymagana jest kontrasygnata głównego księgowego.

§ 13

Organizacje wewnętrzną GOKiB i jego szczegółowy zakres działania określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Grębocice.

§ 14

1. Przy GOKiB może działać jako ciało doradcze Społeczna Rada Programowa, zwana dalej Radą, w skład której wchodzą osoby działające na rzecz upowszechniania kultury

2. Radę powołuje Dyrektor na okres jego kadencji

3. Tryb pracy i organizację Rady określa Dyrektor w jej regulaminie pracy

4. Społeczna Rada Konsultacyjna pomaga Dyrektorowi i współpracuje z nim przy opracowaniu i realizacji planów GOKiB

5. Członkowie Rady pełnią funkcje społecznie

 

Rozdział IV

Zasady gospodarki finansowej

§ 15

Do zadań GOKiB należy troska o istniejącą bazę materialną i zapobieganie o jej rozszerzenie: występowanie do Organizatora z wnioskiem w sprawach dotyczących inwestycji, przeprowadzanie modernizacji i remontów, a także nadzorowanie jej eksploatacji.

§ 16

1. Źródłami finansowania GOKiB są:

 • dotacja podmiotowa organizatora na dofinansowanie działalności bieżącej
 • dotacje celowe z budżetu gminy
 • dotacje celowe z budżetu państwa
 • przychody z odpłatnej działalności kulturalnej
 • przychody z najmu składników majątkowych
 • przychody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
 • środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych
 • odsetki od lokat bankowych
 • inne źródła dozwolone prawem

2. Sprawozdanie finansowe Ośrodka , przedłożone przez Dyrektora zatwierdza Wójt.

 

Rozdział VI

Postanowienia dotyczące innej działalności GOKiB.

§ 17

1.GOKiB może prowadzić także działalność gospodarczą polegającą na:

 • wynajmowaniu pomieszczeń na cele kulturalne i handlowe oraz na doraźne potrzeby organizacji społecznych
 • prowadzenie małej gastronomii i drobnego handlu, z wyłączeniem napojów alkoholowych
 • organizowaniu aukcji dzieł sztuki
 • prowadzenie galerii sprzedaży dzieł sztuki
 • organizowaniu na zlecenie spektakli, koncertów, wystaw, szkoleń, warsztatów itp.
 • usługach w zakresie organizacji imprez rozrywkowych i cateringu
 • odpłatnym doradztwie w dziedzinach związanych z działalnością statutową
 • działalności wydawniczej
 • usługach biurowych, reklamowych i promocji firm na imprezach organizowanych przez GOKiB
 • innej działalności gospodarczej GOKiB o ile nie jest sprzeczna z przepisami prawa oraz zadaniami statutowymi GOK

2. Przychody z działalności gospodarczej w całości przeznaczone są na realizację zadań statutowych i pokrywanie kosztów działalności bieżącej.

§ 18

Odpowiedzialność za gospodarkę finansową GOKiB ponoszą Dyrektor oraz Główny Księgowy w zakresie mu powierzonym.

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 19

Wszelkie zmiany statutu mogą zostać dokonane w trybie właściwym do jego nadania.

§ 20

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grębocice.

§ 21

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.