Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Grębocicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Grębocicach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Fiedorek
 • E-mail: kierownikbp@grebocickie.pl
 • Telefon: +48 501 288 783

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: GOKiB w Grębocicach
 • Adres: ul. Kościelna 21, 59-150 Grębocice
 • E-mail: dyrektor@grebocickie.pl
 • Telefon: +48 76 8 315 089

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Dostosowanie wejść do budynków

Budynek dwukondygnacyjny (parter, I piętro, ). Budynek posiada dwa wejścia, znajdujące się powyżej poziomu chodnika. Wejście główne usytuowane od ul. Kościelnej. Nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Ruchomy podjazd dla osób niepełnosprawnych posiada drugie wejście do budynku.
Drzwi wejściowe o szerokości zapewniającej swobodny wjazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim. Pracownicy z biur jak zachodzi potrzeba z wyższych kondygnacji schodzą do petentów
Po lewej, zewnętrznej stronie drzwi wejściowych do budynku od strony skweru zieleni znajduje się dzwonek, który zamontowany jest na wysokości umożliwiającej skorzystanie z niego przez osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim.

Dostosowanie korytarzy, schodów i wind

W odniesieniu do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim – dostęp tylko do parteru budynku. W budynku nie ma windy, nie ma platformy dla wózków zamontowanej przy poręczy schodów.
Szerokość korytarzy parteru umożliwia poruszanie się wózkiem inwalidzkim.

Dostępność pochylni i informacji głosowych

W budynku brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostosowanie parkingów

Istnieje możliwość zaparkowania przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Grębocicach.

Inne informacje i oświadczenia

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

W Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece nie ma tłumacza języka migowego na miejscu, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.