Uwaga! Oświadczenie na dożynki

Informujemy o konieczności wypełnienia poniższych oświadczeń celem przybycia na uroczystość dożynkową i odebraniu wejściówek w Gminnym Ośrodku Kultury w Grębocicach, ul. Kościelna 21.

W dniu dożynek również będą mogli Państwo przy wejściu na krąg wypełnić dane kontaktowe potrzebne do inspektoratu sanitarnego i otrzymać wejściówkę.

Plik do pobrania:

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy Państwa, że:

 1. Administratorem danych osobowych będzie: Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Grębocicach, ul. Kościelna 21, 59-150 Grębocice.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 300 01 40, mail: iodo@amt24.biz.
 3. Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane w celu uczestnictwa w imprezie plenerowej.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. c przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz Ustawa z dnia 5.XII.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, Ustawa z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W przypadku podania dodatkowych danych w sposób dobrowolny podstawą ich przetwarzania będzie zgoda tj. art. 6 ust.1 lit a RODO.
 5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 6. Dane osobowe przechowywane będą przez 2 tygodnie od terminu imprezy, a następnie zostaną one komisyjnie zniszczone. W przypadku danych podanych na podstawie zgody, do końca ustania celu na jaki zostały zebrane lub do czasu wycofania zgody.
 7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 8. Posiadają Państw prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 9. Posiadają Państwo prawo: wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowej.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości udziału w imprezie plenerowej.